Λογοθεραπεία

Τι είναι οι διαταραχές επικοινωνίας; 

Οι λέξεις αποτελούν δοµικά στοιχεία της επικοινωνίας. Εκφράζουν τις σκέψεις µας, τις ιδέες µας, τα συναισθήµατά µας και βοηθούν να διατυπώσουµε τις ανάγκες µας. Τι συµβαίνει όµως όταν υπάρχουν διαταραχές επικοινωνίας; Οι διαταραχές επικοινωνίας µπορεί να παρουσιαστούν σε όλες τις ηλικίες και να έχουν ή να µην έχουν σαφές αιτιολογικό υπόβαθρο. 

Οι τυπικές διαταραχές επικοινωνίας περιλαµβάνουν:

∆ιαταραχές άρθρωσης ή/και φωνολογίας: Εκφράζονται ως δυσκολίες στην ορθή παραγωγή των φθόγγων κατά την παιδική ηλικία. 

∆ιαταραχές λόγου: Γενικός όρος που περιγράφει τις δυσκολίες στην κατανόηση ή/και έκφραση των σκέψεων, συναισθηµάτων και εµπειριών µέσω του προφορικού λόγου. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι διαταραχές λόγου µπορεί να οφείλονται σε εστιασµένες αισθητηριακές βλάβες (όπως βαρηκοΐα ή πλήρης απώλεια της ακουστικής ικανότητας-κώφωση) ή σε νευρολογικές δυσλειτουργίες (όπως διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή φάσµα του αυτισµού). 

Επίκτητες διαταραχές λόγου και οµιλίας - Αφασία/∆υσαρθρία: Απώλεια των γλωσσικών ικανοτήτων ή/και δυσκολία στην άρθρωση που είναι αποτέλεσµα νευρολογικής βλάβης από εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή ασθένεια. Μπορεί να επηρεάσει τον προφορικό ή/και τον γραπτό λόγο.

∆ιαταραχές ροής της οµιλίας - Τραυλισµό/Βατταρισµός: ∆ιακοπές στη ροή της οµιλίας που εκδηλώνονται µε επαναλήψεις, επιµηκύνσεις φθόγγων, ακατάλληλες παύσεις. Μπορεί να συνοδεύονται από ασυνήθιστες κινήσεις στο πρόσωπο και σώµα που σχετίζονται µε την προσπάθεια του ατόµου να επικοινωνήσει.

∆ιαταραχές επιτελικών λειτουργιών: Όρος οµπρέλα για τις διαταραχές προσοχής, συγκέντρωσης, µνήµης, σχεδιασµού και έναρξης µίας δραστηριότητας, ελέγχου παρόρµησης, συναισθηµατικής ευελιξίας και επίλυσης προβλήµατος. Φέρουν αντίκτυπο στη σχολική επιτυχία και στην οµαλή προσαρµογή ενός ατόµου στο κοινωνικό σύνολο. 

∆ιαταραχές µάσησης και κατάποσης-∆υσφαγία: ∆υσκολίες στον ασφαλή ή/και αποτελεσµατικό χειρισµό υγρών και στερεών τροφών κατά την µεταφορά τους από τη στοµατική κοιλότητα στο στοµάχι. Μπορεί να παρουσιαστούν σε όλες τις ηλικίες, ωστόσο είναι συχνότερες στην τρίτη ηλικία που στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται από νευροεκφύλιση ή αιφνίδια προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος από ασθένειες.

Copyright © 2018 ΛΟΓΟΠΟΙΗΣΗ | virvidaki.gr | Powered by NICMEDIA